POLBUS - PKS Wrocław
Biuletyn Informacji Publicznej

• Audyty

Załącznik do uchwały nr 5/VI/2019

 Rady Nadzorczej „POLBUS-PKS” Sp. z o.o. 

                z dnia 26 lipca 2019 r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Rada Nadzorcza „POLBUS-PKS” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zaprasza firmy audytorskie do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2019 i 2020

 

Pisemną ofertę przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2019 i 2020 oraz sporządzanie sprawozdań z badania, należy przesłać pocztą na adres: „POLBUS-PKS” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław, lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółki w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdań finansowych”,  w terminie do dnia 6 września 2019 r. do godziny 15:00.

O dochowaniu terminu decyduje data i godzina doręczenia oferty do Spółki.

 

Wymagania przeprowadzenia badania:

1.  Badanie sprawozdań finansowych Spółki powinno odbyć się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem zasad nabywania, ujmowania w księgach rachunkowych i prezentacji w sprawozdaniach finansowych Spółki rzeczowych aktywów trwałych.

2.  Przedłożenie sprawozdania z badania sprawozdań finansowych za kolejne lata obrotowe winno nastąpić odpowiednio nie później niż w dniu 26 marca 2020 r. i w dniu 25 marca 2021 r.

3.  Płatność za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego nastąpi odrębnie za każdy rok, po przyjęciu przez Radę Nadzorczą sprawozdania z badania.

4.  Kluczowy biegły rewident zobowiązany będzie:

- w razie potrzeby do obecności na Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki za każdy kolejny rok obrotowy objęty badaniem;

- do obecności na posiedzeniach Rady Nadzorczej po przedłożeniu sprawozdań z badania.

O terminach odbycia Zgromadzenia Wspólników oraz posiedzeń Rady Nadzorczej firma audytorska zostanie powiadomiona z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa ponosi firma audytorska.

5.  Kluczowy biegły rewident zobowiązany będzie do przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonych dla Zarządu informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.

 

Oferta powinna zawierać w szczególności:

  1. informacje o oferencie, w tym o formie prowadzonej działalności, wpisie na listę firm audytorskich, liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów i doświadczeniu w wykonywaniu czynności rewizji finansowej;
  2. wykaz członków zespołu wykonującego badanie sprawozdań finansowych ze wskazaniem kluczowego biegłego rewidenta, z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem zaświadczeniami o wpisie członków zespołu do rejestru biegłych rewidentów;
  3. oświadczenie firmy audytorskiej i członków zespołu wykonującego badanie o spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. poz. 1089), zgodnie z art. 74 ust. 2 tej ustawy;
  4. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej;
  5. wskazanie metod i terminów badania sprawozdań finansowych;
  6. cenę netto za badanie sprawozdań finansowych Spółki i sporządzenie sprawozdań z badania oddzielnie za każdy rok obrotowy objęty badaniem.

 

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zarządu Spółki w dniu 12 września 2019 r. O wynikach postępowania oferenci zostaną powiadomieni w ciągu 5 dni od dnia dokonania wyboru oferty.

 

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Oferty niespełniające wymagań określonych w zaproszeniu lub złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Znajdź w dokumentach

Logowanie

Biuletyn redaguje:
Licznik: 2335 odwiedzin