POLBUS - PKS Wrocław
Biuletyn Informacji Publicznej

• Zapytania ofertowe

„POLBUS - PKS” Sp. z o.o.
ul. Joannitów 13
50-525 Wrocław

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
DOTYCZĄCE WYKONANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO, PEŁNOBRANŻOWEGO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ORAZ SPORZĄDZENIA SZCZEGÓŁOWYCH KOSZTORYSÓW INWESTORSKICH I PRZEDMIARÓW ROBÓT ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO

 

Zapytanie Ofertowy dotyczące realizacji usługi, polegającej na:

Wykonaniu Projektu Budowlanego i uzyskaniu w imieniu Inwestora Decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami oraz zgodami dla inwestycji pod nazwą „BUDOWIA STACJI OBSŁUGI AUTOBUSÓW, OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW, MYJNI SAMOCHDOWEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNO – BIUROWYM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ” we Wrocławiu ul. Kościerzyńska 25, 27, 29.


Wykonaniu pełnej dokumentacji projektowej, niezbędnej do przeprowadzenia skutecznego wyboru Generalnego Wykonawcy, wykonania zadania inwestycyjnego zakończonego uzyskaniem przez Inwestora Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie tj. Projekt Budowlany, Pełnobranżowy Projekt Wykonawczy, przedmiary robót, szczegółowe kosztorysy inwestorskie.


Uzyskaniu niezbędnych decyzji i pozwoleń oraz innych potrzebnych dokumentów urzędowych koniecznych do rozpoczęcia robót budowlanych.


 I.     ZAMAWIAJĄCY

„POLBUS - PKS” Sp. z o.o.
ul. Joannitów 13
50-525 Wrocław

 

II.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Projektu Budowlanego oraz uzyskanie w imieniu Inwestora Decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym pozwolenia na rozbiórki oraz wykonanie pełno branżowego projektu wykonawczego, szczegółowych kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót inwestycji pod nazwą „nazwą „BUDOWIA STACJI OBSŁUGI AUTOBUSÓW, OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW, MYJNI SAMOCHDOWEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNO – BIUROWYM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ” we Wrocławiu ul. Kościerzyńska 25, 27, 29, zwanych dalej Dokumentacją Projektową.


W skład opracowania Dokumentacji Projektowej opracowywanej przez Projektanta powinny wchodzić miedzy innymi:

- Mapa do celów projektowych

- Inwentaryzacja istniejącej zabudowy

- Dokumentacja geologiczna

- Projekt technologiczny inwestycji

- Uzyskanie warunków technicznych przyłączy mediów wraz z uzyskaniem Umów na dostawy mediów

- Projekt Budowlany wraz z projektem rozbiórek

- Pełnobranżowy Projekt Wykonawczy

- Projekty sieci i przyłączy w niezbędnym zakresie na terenach będących własnością Inwestora tj. działki 6/31, 6/32, 6/33, 6/60 oraz poza tymi działkami.


Przedmiot zamówienia winien zostać wykonany na podstawie Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania tereny numer 2996/2017 z dnia 9.06.2017r. wstępnych założeń dla Inwestycji stanowiących załącznik do niniejszego zapytania oraz uzgodnień z Inwestorem jakie będą czynione w trakcie procesu projektowego.

 

Dane dotyczące działek inwestycyjnych inwestora

 

Nr działki

Obręb

Nr 0053

Arkusz mapy

Adres działki

Jedn. rej.

 Pow. działki

 

  6/31

Kowale

   22

      Kościerzyńska 27

G.846

  0.1168

  6/32

Kowale

   22

      Kościerzyńska 29

G.846

  0.0987

  6/33

Kowale

   22

      Kościerzyńska 25

G.846

  0.5061

                                                     Łączna pow. działek budowlanych inwestora   = 0.7216 ha

           

Nr działki

Obręb

Nr 0053

Arkusz mapy

Adres działki

Jedn. rej.

 Pow. działki

 

6/60

Kowale

   22

    Kościerzyńska

G.1035

0.0084

                                                      Łączna pow. działek drogowych inwestora    = 0.0084 ha

 

UWAGA: działki drogowej nr 6/60, należącej do POLBUS PKS Sp. z o.o. nie wlicza się do bilansu terenu - działka ta pozostaje jako drogowa i nie ulega przekształceniu, a jedynie przebudowie nawierzchni i nie ma wpływu na bilans.


Istniejące i planowane uzbrojenie terenu

Na działkach inwestora brak jest:

- sieci ciepłowniczej (brak tej sieci w pobliżu planowanej inwestycji)

- miejskiej sieci gazowej (sieć gazowa występuje w ul. Kwidzyńskiej i będzie         projektowana dla planowanej kotłowni gazowej w obiekcie)

- miejskiej sieci wodociągowej, która będzie projektowana od przyłącza w ul. Kwidzyńskiej (istnieje stara sieć wewnątrzzakładowa),

- miejskiej sieci kanalizacji deszczowej oraz miejskiej kanalizacji sanitarnej (sieci te występują w ul. Kwidzyńskiej i będą doprowadzone do projektowanego obiektu).       

Na działkach inwestora znajduje się :

- sieć elektroenergetyczna  - istniejące złącze ZK będzie wykorzystane do planowanej inwestycji

- kanalizacja i sieć telefoniczna, które będą wykorzystane do planowanej   inwestycji


Inwestor poza udzieleniem niezbędnych pełnomocnictw dla Projektanta oraz wydawaniem decyzji odnośnie akceptacji proponowanych przez Projektanta rozwiązań  oraz zawieraniem niezbędnych Umów, nie będzie podejmował innych czynności. Pozostałe czynności dążące do uzyskania pełnowartościowej Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich Decyzji urzędowych oraz uzgodnień leżą po stronie Projektanta.


    III.   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA


Pożądanym terminem wykonania zadania jest pięć miesięcy od daty podpisania Umowy.


  IV.     OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY


Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

- oferta musi zawierać wszystkie wymagane załączniki


Oferty winny być składane indywidualnie przez Podmioty. Inwestor nie dopuszcza wspólnego składania Ofert przez podmioty. Oferty winny być kompleksowe na wykonanie całości zadania. Nie będą rozpatrywane oferty częściowe lub wariantowe.

V.    MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: , poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: „POLBUS - PKS” Sp. z o.o.,ul. Joannitów 13,50-525 Wrocław do dnia 10 lipca     2017 r.  wraz z załączoną kserokopią aktualnego wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej,

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku badania i oceny Ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych Ofert.
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.polbus.pl
Ocena ofert  zostanie  dokonana  w ciągu trzech dni roboczych, o wynikach postępowania oraz dalszych krokach podejmowanych przez Inwestora, Oferenci zostaną poinformowani drogą mailową.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia bądź  odstąpienia od postępowania prowadzonego w związku z wyborem oferty dotyczącej realizacji opisanej powyżej inwestycji, bez podania przyczyny. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

 

   VI.  OCENA OFERT


Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 - Cena 50%

2 – Termin realizacji 50%


  VII.    INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


O wyniku postępowania uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie oraz drogą mailową.


VIII.    DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela przedstawiciel Inwestora Zastępczego firmy Biuro Kompleksowej Realizacji Inwestycji „Biedroń” Andrzej Biedroń, ul. Kamieńskiego 227,

51-126 Wrocław – pan Bartosz Giernadowicz pod numerem telefonu 691 36 00 89 oraz adresem email:

 

IX.      ZAŁĄCZNIKI

- Wzór formularza ofertowego

- Wstępne założenia dla Inwestycji

- Wzór oświadczenia Wykonawcy

- Wzór Umowy

- Wstępne założenia dla Inwestycji

- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Znajdź w dokumentach

Logowanie

Biuletyn redaguje: Artur Łubiński
Licznik: 1138 odwiedzin