POLBUS - PKS Wrocław
Biuletyn Informacji Publicznej

Majątek Spółki

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.000.000,-zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) w całości wpłacony i dzieli się na 20.000 udziałów po 1.000,-zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy, z czego 10.903 udziałów (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset trzy) pozostaje w posiadaniu Skarbu Państwa. Stosunek własności udziałów pomiędzy Skarbem Państwa a pozostałymi udziałowcami oraz zasady obrotu udziałami reguluje Umowa Spółki z dnia 14.12.2002 r. z późniejszymi zmianami.

Znajdź w dokumentach

Logowanie

Biuletyn redaguje:
Licznik: 3481 odwiedzin