POLBUS - PKS Wrocław
Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia

Załącznik do Uchwały  nr 4/V/2016

 Rady Nadzorczej „POLBUS-PKS” Sp. z o.o. 

            z dnia 22 lipca 2016 r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Rada Nadzorcza „POLBUS-PKS” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

 

 

Pisemną ofertę przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 r., należy przesłać pocztą na adres: „POLBUS-PKS” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółki w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 r.”, w terminie do dnia 9 września 2016 r. do godziny 15:00. O dochowaniu terminu decyduje data i godzina doręczenia oferty do Spółki.

 

Oferta powinna zawierać w szczególności:

 1. Informacje o oferencie, w tym o formie i zakresie prowadzonej działalności, oraz:
  1. aktualny odpis (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem) z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
  2. zaświadczanie (oryginał lub kopia poświadczenia za zgodność z oryginałem) o wpisie listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.
 2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w badaniu sprawozdania ze strony wykonawcy, z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do jego realizacji, a także zakresu wykonywanych czynności, wraz z zaświadczeniami (oryginał lub kopia poświadczenia za zgodność z oryginałem) o wpisie do rejestru biegłych rewidentów osób prowadzących badanie.
 3. Wykaz badanych podmiotów z okresu ostatnich dwóch lat, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów z branży transportowej.
 4. Propozycję harmonogramu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.
 5. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
 6. Oświadczenie o przyjęciu zobowiązania do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników oraz posiedzeniu Rady Nadzorczej na warunkach określonych w ogłoszeniu.
 7. Poświadczona za zgodność za oryginałem kopia dokumentu potwierdzającego zawarcie aktualnej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej.
 8. Cenę netto za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu wraz z raportem z badania sprawozdania.

 

Wymagania dodatkowe przeprowadzenia badania:

 1. Przedłożenie Opinii i Raportu z badania sprawozdania finansowego winno nastąpić nie później niż w dniu 24 marca 2017 r.
 2. Pełna płatność za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego nastąpi po przyjęciu przez Radę Nadzorczą Opinii i Raportu z badania.
 3. Biegły rewident zobowiązany będzie do przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonych dla Zarządu (w formie tzw. listu do zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.
 4. Biegły rewident zobowiązany będzie w razie potrzeby do obecności na Zgromadzeniu Wspólników rozpatrującym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016 r., o którego terminie powiadomiony będzie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników ponosi biegły rewident.
 5. Biegły rewident zobowiązany będzie do obecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej po przedłożeniu Opinii i Raportu z badania. O terminie spotkania biegły rewident powiadomiony będzie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w spotkaniu ponosi biegły rewident.

 

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Spółki w dniu 23 września 2016 r. O wynikach postępowania oferenci zostaną powiadomieni pisemnie w ciągu 10 dni od dnia dokonania wyboru oferty.

 

Dopuszcza się wspólne składanie ofert na badanie sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę.

 

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu lub złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

>>DRUKUJ ZAPROSZENIE<<

Znajdź w dokumentach

Logowanie

Biuletyn redaguje: Artur Łubiński
Licznik: 6324 odwiedzin