POLBUS - PKS Wrocław
Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia

 

Załącznik do uchwały nr  10 /V/2017 Rady Nadzorczej POLBUS-PKS Sp. z o.o.

z dnia 23 lutego 2017 r.

 

Rada Nadzorcza POLBUS-PKS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U Nr 55, poz. 476, z poźn. zm.) ogłasza

 

postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko

PREZESA ZARZĄDU

 

Pisemne zgłoszenie kandydatów należy przesłać na adres Spółki (ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław) lub złożyć w Sekretariacie Spółki w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa zarządu POLBUS-PKS Sp. z o.o.”, w terminie do dnia 14 marca 2017 r. do godziny 15:00. O dochowaniu terminu decyduje data i godzina doręczenia zgłoszenia do siedziby Zarządu Spółki.

 

Kandydat składa zgłoszenie, zawierające:

1.         list motywacyjny, w tym adres do korespondencji i telefon kontaktowy,

2.         CV z opisem pracy zawodowej; w przypadku osób, które pełniły/pełnią funkcję członka zarządu w spółkach z udziałem Skarbu Państwa – wskazanie podmiotu oraz okresów pełnienia funkcji wraz z informacją o uzyskaniu absolutorium,

3.         kopię dowodu osobistego,

4.         oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających kwalifikacje i staż pracy kandydata – odpisy mogą być poświadczone przez kandydata; w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany przedstawić oryginały lub urzędowe odpisy poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego,

5.         zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie o przedstawieniu dokumentu najpóźniej w dniu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,

6.         założenia strategii działalności Spółki na lata 2017-2020,

wraz z oświadczeniami o:

1.         ukończeniu studiów wyższych,

2.         posiadaniu co najmniej 5-letniego stażu pracy,

3.         korzystaniu z pełni praw publicznych,

4.         posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

5.         nienaruszaniu ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych określonych w przepisach prawa,

6.         złożeniu Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu uprzednio oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z ustawą o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa  państwa z lat  1944–1990 oraz treści tych dokumentów – dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.,

7.         wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje.

 

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 17 marca 2017 r.

Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu lub złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

 

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami będę prowadzone w terminie 31 marca – 1 kwietnia 2017 r. w siedzibie Zarządu Spółki. O zakwalifikowaniu do postępowania i terminie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie co najmniej 5 dni przed terminem rozmowy. Nieobecność kandydata w wyznaczonym terminie rozmowy kwalifikacyjnej traktowane będzie jako rezygnacja z udziału w postępowaniu.

 

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem oceniane będą w szczególności zagadnienia określone w § 9 ust. 2 i  4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U. Nr 55, poz. 476, z późn. zm.) oraz założenia strategii działalności Spółki na lata 2017-2020 proponowanej przez kandydata.

 

Informacje o Spółce (Umowa Spółki, schemat organizacyjny Spółki, dane finansowe za 2015 r., przekazywane z mocy prawa do sądu rejestrowego, F-01 za okres I-XII 2016 r.) dostępne będą do wglądu w Sekretariacie Zarządu Spółki w terminie do 13 marca 2017 r. w godz. 9:00-14:00, na pisemny wniosek osoby zainteresowanej.

 

Postępowanie kwalifikacyjne może zostać zakończone w każdym czasie, bez podania przyczyn, bez wyłonienia kandydata.

 

 

 

 

Znajdź w dokumentach

Logowanie

Biuletyn redaguje: Artur Łubiński
Licznik: 7300 odwiedzin