POLBUS - PKS Wrocław
Biuletyn Informacji Publicznej

Procedura sprzedaży środków transportu w spółce

Procedura sprzedaży środków transportu w spółce POLBUS-PKS Sp z o. o.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA

 1. Sprzedaż środków transportu należących do POLBUS-PKS Sp. z o.o. może odbywać się poprzez:
 1.   Procedura sprzedaży środka transportu uruchamiana jest poprzez złożenie przez Kierownika Działu Taboru wniosku do Zarządu POLBUS-PKS o wyrażenie zgody na sprzedaż. Kierownik Działu Taboru wraz z wnioskiem przedstawia Zarządowi Spółki informację o aktualnym stanie taboru i jego wykorzystaniu do realizacji przewozów prowadzonych przez Spółkę, w tym szczególności o braku przeciwwskazań do przeznaczenia wnioskowanego środka transportu do sprzedaży.
 2. Po pisemnym wyrażeniu zgody przez Zarząd POLBUS-PKS na sprzedaż środka transportu Kierownik Działu Taboru zleca przeprowadzenie wyceny rzeczoznawcom samochodowym. Wycena winna być wykonana nie później niż w terminie 14 dni od dnia zlecenia jej przeprowadzenia przez Kierownika Działu Taboru. Wycena zachowuje swoją ważność przez okres kolejnych 6 miesięcy od daty jej sporządzenia.
 3. Niezwłocznie po otrzymaniu wyceny Kierownik Działu Taboru zobowiązany jest zwrócić się do Zarządu Spółki o wskazanie proponowanej ceny sprzedaży. W przypadku pierwszego ogłoszenia o sprzedaży środka transportu cena wskazana przez Zarząd Spółki nie może być mniejsza niż określona w sporządzonej wycenie. W terminie 7 dni od daty otrzymania od Zarządu Spółki informacji o cenie sprzedaży Kierownik Działu Taboru dokonuje następnie wszelkich formalności związanych z wystawieniem ogłoszenia o sprzedaży środka transportu z wykorzystaniem co najmniej dwóch sposobów ujętych w pkt. 1.
 4. Ogłoszenie, o którym mowa w pkt. 4 winno zawierać w szczególności:
 1. Ogłoszenie winno być zamieszczone lub emitowane nie krócej niż 7 dni, chyba że z uwagi na ilość ofert lub też konieczność niezwłocznego dokonania sprzedaży Zarząd Spółki postanowi o skróceniu czasu emisji.
 2. Spółka POLBUS-PKS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży środka transportu w każdym czasie bez podania przyczyny.
 3. W przypadku wpłynięcia jednej oferty Zarząd Spółki dokonuje sprzedaży środka transportu jedynemu oferentowi.
 4. W przypadku złożenia co najmniej dwóch ofert, z których jedna zawiera korzystniejszą cenę Sprzedaży dokonuje się na rzecz oferenta z tą korzystniejszą ceną.
 5. W przypadku złożenia co najmniej dwóch ofert opiewających na tą sama kwotę Kierownik Działu Taboru w porozumieniu z Zarządem Spółki przystępuje do indywidualnych negocjacji cenowych. Wówczas to Kierownik Działu Taboru informuje oferentów o ilości złożonych ofert i składa mailowe zapytanie o wskazanie propozycji nowej zwiększonej ceny sprzedaży. Powyższą procedurę przeprowadza się celem uzyskania przynajmniej jednej oferty z zaproponowaną ceną, przewyższającą pozostałe złożone oferty. Zarząd dokonuje sprzedaży środka transportu oferentowi, który zaproponował najwyższą cenę. W przypadku gdy złożone oferty pomimo procedury opisanej w zdaniach poprzedzających nie doprowadziły do uzyskania oferty z najwyższą ceną, sprzedaży dokonuje się na rzecz oferenta, który spośród złożonych ofert jako pierwszy wysłał ofertę na adres
 6. W przypadku rezygnacji oferenta z najwyższą zaproponowaną ceną z podpisania umowy, sprzedaży dokonuje się na rzecz kolejnego w kolejności oferenta z najwyższą ceną, lub na rzecz tego, który najszybciej złożył ofertę, gdy pozostałe oferty opiewają na tą samą cenę.
 7. Kierownik Działu Taboru po wyborze oferenta niezwłocznie usuwa ogłoszenia o sprzedaży środka transportu.
 8. Wszelkie zmiany treści ogłoszenia, a w szczególności dot. proponowanej ceny zakupu  wymagają zgody Zarządu Spółki.                                                                                 

Znajdź w dokumentach

Logowanie

Biuletyn redaguje:
Licznik: 2041 odwiedzin