POLBUS - PKS Wrocław
Biuletyn Informacji Publicznej

Środa Śląska

Wrocław, dnia 14 października 2016r.

POLBUS -PKS  Sp. z o. o.  z siedzibą we  Wrocławiu (50-525) ul. Joannitów 13 odwołuje  przetarg  ustny nieograniczony  na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej drogą, o powierzchni 0.1391 ha stanowiącego dz. Nr 12/6 AM-23, obręb 7 Środa Śląska objętego księgą wieczystą WR1S/00023127/0, pierwotnie przewidziany na dzień  18 października 2016r. na godz. 10:00 w siedzibie Spółki.

 


Przetargna sprzedaż  prawa  użytkowania  wieczystego  nieruchomości  POLBUS -PKS  Sp. z o. o.  50-525 Wrocław ul. Joannitów 13 ogłasza  przetarg  ustny  nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości  położonej w Środzie Śląskiej  przy ul. Legnickiej 29

 

działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż:

 

  1. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej drogą, o powierzchni 0.1391 ha stanowiącego dz. Nr 12/6 AM-23, obręb 7 Środa Śląska objętego księgą wieczystą WR1S/00023127/0.

 

Cena wywoławcza prawa użytkowania wieczystego nieruchomości opisanej powyżej wynosi 97.780,00 zł słownie: dziewięćdziesiąt siedem siedemset osiemdziesiąt złotych 00/100.

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 9.778 zł słownie: dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych 00/100.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wyżej wskazanej wysokości na rachunek bankowy POLBUS-PKS sp. z o.o. prowadzony w Millennium Bank S.A. o numerze 35116022020000000079854454 w terminie do 13.10.2016r. do godz. 15:00 W tytule przelewu należy  wpisać ,,wadium w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Środzie Śląskiej przy ul. Legnickiej 29”. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi  2 .000,00 zł.

Na miejsce przetargu ustnego nieograniczonego określa się pok. nr 268 w siedzibie Spółki POLBUS-PKS Sp. z o.o., przy ul. Joannitów 13 we Wrocławiu. Termin przetargu to 18.10.2016r. godz. 10.00. W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej do dnia 14.10.2016r. do godz. 15:00 oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji. Osoby prawne i podmioty gospodarcze biorące  udział w licytacji powinny posiadać: aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych, zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP, oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania  uczestnika przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby. Osoba fizyczna zobowiązana jest posiadać dokumenty potwierdzające swoją tożsamość, a osoba będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej. Stawienie się jednego uczestnika licytacji jest wystarczające do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia pomniejszonej o wpłacone wcześniej wadium w terminie 10 dni od daty zakończenia licytacji nie później jednak niż na 3 dni przed ustaloną przez sprzedającego datą podpisania umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w formie aktu notarialnego we wskazanej przez sprzedającego kancelarii notarialnej. Jeżeli nabywca nie uiści ceny nabycia w terminie określonym powyżej lub uchyli się od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.  O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Wadium przepada na rzecz Spółki POLBUS-PKS Sp. z o.o., jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone niezwłocznie po licytacji, w  formie takiej, w  jakiej zostały wniesione. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

Nabywca, który nie uiści ceny nabycia w terminie określonym powyżej przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Nabywca ponosi wszystkie koszty związane ze sprzedażą nieruchomości, w tym koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego i po otrzymania przez sprzedającego całości ceny.

Przedmiot przetargu można obejrzeć w dowolnym czasie.

Osobą wyznaczoną do kontaktu, u której znajdują się dokumenty dotyczące nieruchomości jest Pan Adam Mazurak tel. 519 33 10 60 lub 71 333 05 03.

Osobą prowadzącą licytację jest Pan Tomasz Erling.

POLBUS-PKS sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Dodatkowo POLBUS-PKS sp. z o.o. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

Znajdź w dokumentach

Logowanie

Biuletyn redaguje:
Licznik: 2986 odwiedzin