POLBUS - PKS Wrocław
Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg – na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości POLBUS -PKS

                                                                POLBUS -PKS Sp. z o. o. 
                                                          50-525 Wrocław ul. Joannitów 13 
 
    działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania 
    sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę 
    powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.)
  
                                        ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: 
 
               prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Środzie Śląskiej przy ulicy: 
 
1. Legnickiej 27 – nieruchomość gruntowej zabudowana drogą, o powierzchni 0.1391 ha 
stanowiącej dz. Nr 12/6, AM - 23, obręb Środa Śląska, 
 
2. Legnickiej 29 - nieruchomość gruntowa zabudowana drogą, o powierzchni 0.4387 ha 
stanowiącej dz. Nr 12/4, AM - 23, obręb Środa Śląska, 
 
3. Kolejowej 29 – nieruchomość gruntowa zabudowana, o powierzchni 0.4404 ha 
stanowiącej dz. Nr 17, AM - 16, obręb 5 Środa Śląska,
 
 Dokumenty przetargowe:
 
1.Przetarg Środa Śląska
 
 
2.Regulamin przetargu
 
 
3.Środa Śląska zbiorczo
 
 
4.Zdjęcia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

POLBUS -PKS Sp. z o. o.
50-525 Wrocław ul. Joannitów 13
działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania
sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę
powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.)

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Środzie Śląskiej przy ulicy:
1. Legnickiej 27 nieruchomość gruntowej zabudowana drogą, o powierzchni 0.1391 ha
stanowiącej dz. Nr 12/6, AM - 23, obręb Środa Śląska,


2. Legnickiej 29 - nieruchomość gruntowa zabudowana drogą, o powierzchni 0.4387 ha
stanowiącej dz. Nr 12/4, AM - 23, obręb Środa Śląska,


3. Kolejowej 29 nieruchomość gruntowa zabudowana, o powierzchni 0.4404 ha
stanowiącej dz. Nr 17, AM - 16, obręb 5 Środa Śląska,


Cena wywoławcza prawa użytkowania wieczystego nieruchomości opisanych wynosi:
W punkcie 1 140.000 zł słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych 00/100,
W punkcie 2 640.000 zł słownie: sześćset czterdzieści tysięcy złotych 00/100,
W punkcie 3 974.000 zł słownie: dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100,

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj.:
1. 14.000 zł słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100 w przypadku działki nr 12/6
(określonej w pkt. 1),

2. 64.000 zł słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100 w przypadku działki nr 12/4
(określonej w pkt. 2),

3. 97.400 zł słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych 00/100 w przypadku
działki nr 17 (określonej w pkt. 3).


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wyżej wskazanej wysokości na
rachunek bankowy POLBUS-PKS sp. z o.o. prowadzony w Millennium Bank S.A. o numerze
35116022020000000079854454 w terminie do 25.09.2021r. do godz. 15:00 W tytule przelewu należy
wpisać ,,wadium w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Środzie Śląskiej przy ul.
Legnickiej 27, 29 oraz ul. Kolejowej 29”. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty
wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 3 .000,00 zł.
Na miejsce przetargu ustnego nieograniczonego określa się pok. nr 268 w siedzibie Spółki POLBUS-PKS
Sp. z o.o., przy ul. Joannitów 13 we Wrocławiu. O terminie przetargu i jego godzinie uczestnicy zostaną
poinformowani drogą mailową lub telefonicznie do dnia 29.09.2021r. W celu przystąpienia do licytacji
oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej do dnia 27.09.2021r. do godz. 15:00

 

oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem
faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie
wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Osoby prawne i podmioty gospodarcze biorące udział w licytacji powinny posiadać: aktualny wypis z
rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych, zaświadczenie o numerze REGON i
decyzję o nadaniu numeru NIP, oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu
oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Osoba fizyczna zobowiązana jest posiadać dokumenty potwierdzające swoją tożsamość, a osoba
będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym, czy też
zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana
jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności
majątkowej.

Stawienie się jednego uczestnika licytacji jest wystarczające do odbycia się licytacji.
Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie
zobowiązany do zapłaty ceny nabycia pomniejszonej o wpłacone wcześniej wadium w terminie 10 dni
od daty zakończenia licytacji nie później jednak niż na 7 dni przed ustaloną przez sprzedającego datą
podpisania umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w formie aktu notarialnego we
wskazanej przez sprzedającego kancelarii notarialnej.

Jeżeli nabywca nie uiści ceny nabycia w terminie określonym powyżej lub uchyli się od zawarcia
umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca
zostanie powiadomiony pisemnie. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami,
zostanie zwrócone zgodnie z zapisami regulaminu, w formie takiej, w jakiej zostały wniesione. Wadium
złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

Nabywca, który nie uiści ceny nabycia w terminie określonym powyżej przed zawarciem umowy w
formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Nabywca
ponosi wszystkie koszty związane ze sprzedażą nieruchomości, w tym koszty zawarcia umowy w formie
aktu notarialnego. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie
uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego i po otrzymania
przez sprzedającego całości ceny.

Przedmiot przetargu można obejrzeć w terminach wskazanych w opisach nieruchomości.
Osobą wyznaczoną do kontaktu, u której znajdują się dokumenty dotyczące nieruchomości jest Pan
Łukasz Łoboda tel. 519 539 829.

POLBUS-PKS sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez
podania przyczyn.

Dodatkowo POLBUS-PKS sp. z o.o. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia
obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

Znajdź w dokumentach

Logowanie

Biuletyn redaguje:
Licznik: 615 odwiedzin